Checklist
voor bedrijfsovernames 

Het overnemen van een bedrijf is een strategisch complex proces. Om mogelijke valkuilen te vermijden en het transactieproces zo soepel mogelijk te laten verlopen, is een gedetailleerde checklist van onschatbare waarde.

Als je een koper of verkoper bent en advies op maat wilt, staan we je graag bij. Met onze decennialange expertise op het gebied van handels- en ondernemingsrecht en arbeids- en belastingrecht zorgen wij voor een gefundeerde behartiging van jouw belangen.

Checklist downloaden

Het belangrijkste voordeel van het overnemen van een bedrijf is het bestaande klantenbestand. Dit elimineert veel van de risico's die gepaard gaan met het opzetten van een nieuw bedrijf. De grootste uitdaging ligt in het vinden van een aantrekkelijk pand tegen een acceptabele prijs. Dan begint de due diligence-fase.

Due diligence is een uitgebreid beoordelingsproces voorafgaand aan een bedrijfsovername om alle relevante informatie over het doelbedrijf te verzamelen en te evalueren. Het doel is om mogelijke risico's, kansen en financiële aspecten transparant te maken. Alleen op deze manier kunnen gefundeerde beslissingen worden genomen. 

Om een eerste overzicht te geven, hebben we een algemene checklist voor zorgvuldigheidseisen gemaakt om te downloaden:

Note: Deze due diligence checklist dient als een niet-bindend voorbeeld en maakt geen aanspraak op volledigheid. De elementen die daadwerkelijk moeten worden overwogen in een risico- en due diligence-beoordeling om de waarde van het bedrijf te bepalen, zijn altijd afhankelijk van het object van aankoop en de individuele behoeften van de koper en verkoper.

Fasen van de bedrijfsacquisitie

In principe kan een bedrijfsovername worden onderverdeeld in vier fasen: 

 1. Informatieverwerving door de koper 
 2. De economische overeenkomst tussen koper en verkoper 
 3. Juridische due diligence 
 4. De structuur van de koopovereenkomst 
_DSC9042

1. informatie verzamelen

StapVerantwoordelijkeInhoud en aantekeningen
Non-disclosure overeenkomst (NDA)Verkoper en koperVerbod op het wegkapen van klanten en werknemers en het gebruik van informatie voor concurrentiedoeleinden
Openbaarmaking van informatie over het bedrijfVerkoper
 • Waarde van het bedrijf
 • Reden voor de verkoop
 • Bereidheid om de koper vertrouwd te maken
 • Tijdschema voor de bedrijfsovername
Onderzoek naar de haalbaarheid van de bedrijfsovername en de voortzetting van het bedrijfKoperIn het geval van kredietfinanciering:
Onderzoek of financiering kan worden verkregen binnen de planning

Voor operatie waarvoor autorisatie vereist is:
Verduidelijking of alle benodigde vergunningen binnen het tijdschema kunnen worden verkregen

Om realistische verwachtingen met betrekking tot het tijdschema op te bouwen en te voorkomen dat zowel klanten als werknemers ongerust worden, moet er zeker fiscaal en juridisch advies worden ingewonnen. Op deze manier kunnen mogelijke onzekerheden in een vroeg stadium worden weggenomen. 5

Bovendien zorgt professioneel advies ervoor dat de koper de voortzetting van het bedrijf daadwerkelijk kan garanderen. Bovendien moet de verkoper zich ervan bewust zijn dat het hele tijdschema afhangt van hoe snel alle benodigde documenten voor de due diligence beschikbaar zijn.

2. economische overeenkomst

StapVerantwoordelijkeInhoud en aantekeningen
TermijnVerkoper en koper- Aankoopprijs (definitie en berekeningsmodel)
- Garanties van de verkoper
- Ondersteuning van de verkoper
- Niet-concurrentiebeding
- Overdracht van klanten en bankrekeningen
- Alle andere vragen die belangrijk zijn voor kopers en verkopers
Economische due diligence, exclusiviteitsperiode & koopovereenkomstVerkoper en koper- De lengte van de exclusiviteitsperiode moet gebaseerd zijn op de reikwijdte van de economische due diligence en voldoende tijd bieden voor alle noodzakelijke controles.
- Opstellen van de koopovereenkomst op basis van de bevindingen van de due diligence.

In de regel wordt de economische overeenkomst bereikt onder de voorwaarde dat noch de economische noch de juridische due diligence feiten aan het licht brengt die een negatieve invloed hebben op de waardering van de onderneming en de aankoopprijs. Mocht dit toch het geval zijn, dan moeten nieuwe besprekingen worden gevoerd. Als het due diligence-onderzoek zelfs leidt tot het afbreken van de onderhandelingen, kan de koper onder bepaalde voorwaarden een vergoeding van de kosten van het due diligence-onderzoek verwachten, omdat de opgedane kennis alleen de verkoper ten goede komt.

Term sheet - de inhoud in detail

Welke aspecten de term sheet in detail bevat, hangt af van de individuele parameters van de betreffende bedrijfsovername. Het is raadzaam om focus te leggen op de economische doelstelling. Juridische details, zoals het zekerstellen van de aankoopprijs, kunnen later door experts worden onderhandeld. We adviseren je ook graag op dit punt. Typische inhoud voor een term sheet is: </span

 • Reikwijdte van de overdrachtDe term sheet geeft informatie over welke onderdelen van het bedrijf of welke activa worden overgedragen en definieert de reikwijdte van de transactie. 
 • Overdracht van eigendomHierin worden de voorwaarden en timing van de eigendomsoverdracht uiteengezet, inclusief eventuele voorbehouden of voorwaarden waaraan moet worden voldaan. 
 • OvergangsregelingenRegels over hoe de overdracht van verkoper naar koper wordt georganiseerd om te zorgen voor een soepel proces tussen de ondertekening van het contract en de volledige overdracht. 
 • Winst van de koperDe koper heeft recht op winst of opbrengst vanaf de aankoopdatum en hoe om te gaan met vooruitbetaalde kosten en belastingen. 
 • AankoopprijsstructuurDit gaat over de financiële aspecten van de transactie, inclusief de samenstelling van de aankoopprijs en eventuele aanpassingen. 
 • Vervaldatum van de aankoopprijsDe term sheet specificeert wanneer de aankoopprijs verschuldigd is en bevat mogelijke afdekkingsmechanismen voor beide partijen. 
 • Garanties van de verkoperDoor de verkoper worden garanties gegeven met betrekking tot bepaalde aspecten van het bedrijf en mogelijke gevolgen van het schenden van deze garanties worden vastgelegd. 
 • OndersteuningsverplichtingenWelke inwerk- en ondersteuningsverplichtingen heeft de verkoper jegens de koper na voltooiing van de transactie en hoe lang duren deze? De eventuele vergoeding van de verkoper voor deze diensten is ook geregeld. 
 • Niet-concurrentiebedingDeze sectie behandelt niet-concurrentiebedingen voor de verkoper en maatregelen om klantenrelaties te beschermen. 
 • BelastingclausulesVoorzieningen met betrekking tot onjuiste belastingaanslagen, navorderingen en de verdeling van belastingteruggaven. 

3. juridische due diligence

Juridische due diligence is de taak van juridische en belastingadvocaten. Dit houdt in dat er een rapport wordt opgesteld over de status quo, dat aanbevelingen voor actie kan bevatten. Naast de economische en juridische due diligence kan ook een technische due diligence nodig zijn als er ook installaties en machines worden verkocht. Hiervoor moet een technisch expert worden geraadpleegd. 7

Alle informatie moet waarheidsgetrouw en volledig zijn. Latere contractwijzigingen of aanvullende overeenkomsten moeten openbaar worden gemaakt. Dit omvat schriftelijke, mondelinge en stilzwijgende overeenkomsten.

Audits tijdens due diligence

De exacte structuur van de juridische due diligence hangt af van de omstandigheden van het individuele geval. In principe moet altijd worden gecontroleerd of er al juridische geschillen bestaan of dat er potentiële juridische geschillen kunnen ontstaan als gevolg van de verkoop.

De volgende tabel geeft een overzicht van de algemene gebieden die worden onderzocht als onderdeel van een juridische due diligence:

BereikInhoud
Inventarislijst- Alle artikelen verkocht
- Rechten van derden op verkochte items
Onroerend goed- Alle huizen verkocht
- Rechten van derden op eigendommen (huurovereenkomsten, huurcontracten, enz.)
Contracten- Bestaande contracten (leningen, klantencontracten, verzekeringspolissen, etc.)
- Zijn er afwijkingen of onvervulde verplichtingen?
Vennootschapsrecht- Registratie van het bedrijf
- Alle bedrijfslocaties van het bedrijf
- Statuten van het bedrijf
- Lijst van aandeelhouders
- Besluiten van aandeelhouders
- Inhoud en reikwijdte van vertegenwoordigingsbevoegdheid
- Vennootschapsrechtelijke contracten (aandeelhoudersleningen, overeenkomsten voor winstoverdracht, etc.)
- Aanvragen voor insolventieprocedures
Arbeidsrecht- Aantal werknemers
- Arbeidsovereenkomsten (incl. collectieve arbeidsovereenkomsten)
- Is er sprake van een bedrijfsoverdracht volgens § 613a BGB?
- Bedrijfsovereenkomsten
- Claims van bedrijfspensioenregelingen
- Zijn er openstaande vorderingen tegen werknemers?
Belastingwetgeving- Wanneer was de laatste belastingcontrole?
- Jaarrekeningen en, indien van toepassing, belastingaanslagen voor de jaren sinds de laatste belastingcontrole
- Zijn er onregelmatigheden?
- Is er sprake van een verkoop van een bedrijf volgens Sectie 1 (1a) UStG?
- Zijn er belastingschulden waarvoor de koper aansprakelijk zou zijn volgens § 75 AO?
Industriële eigendomsrechten en auteursrecht- Noodzakelijke rechten, patenten en licenties (voor afbeeldingen, teksten, software, merken, enz.)
- Octrooien, gebruiksrechten en licenties die door het bedrijf aan anderen zijn verleend
Publiek recht- Noodzakelijke autorisaties (kunnen deze worden overgedragen?)
- Verplichting tot openbaarmaking aan autoriteiten
- Subsidies of toelagen
- Aansprakelijkheid voor milieuvervuiling
Toestemmingsvereisten- Welke autorisatievereisten zijn er? (aandeelhoudersvergadering, raad van commissarissen, bank, kartelbureau, etc.)

4. het opstellen van de koopovereenkomst van het bedrijf

StapVragen en inhoud
1. evaluatie van de due diligence- Zijn er problemen opgetreden?
- Oplossingsrichtingen inclusief verduidelijking van verantwoordelijkheden en overname van kosten
2. ontwerp van de koopovereenkomst- Wie maakt het ontwerp en wanneer?
- Tot wanneer zal de andere partij het ontwerp bekijken en becommentariëren?
- Welke taken (inclusief tijdshorizon) vloeien voort uit de koopovereenkomst voor beide partijen?
- Wanneer en waar wordt er opnieuw onderhandeld over openstaande kwesties voor een koopovereenkomst die klaar is om ondertekend te worden?
3. inhoud van het koopcontract- Adressen, toepasselijk recht, plaats van jurisdictie, datum
- Reikwijdte van de overdracht
- Aankoopprijs
- Overdracht van eigendom (wanneer en hoe)
9
- Overgangsregelingen
- Details over de overdracht van winst en opbrengsten aan de koper
- Belastingen (voorschotten, aanvullende vorderingen)
- Garanties van de verkoper
- Kennismakings- en ondersteuningsverplichtingen
- Niet-concurrentiebedingen en klantenbescherming
- Geheimhoudingsplicht

Jouw weg naar een succesvolle bedrijfsovername

Zorgvuldigheid en strategische overwegingen zijn cruciaal op weg naar een succesvolle bedrijfsovername. Een grondige analyse van het over te nemen bedrijf is essentieel om onaangename verrassingen achteraf te voorkomen. De betrokkenheid van experts op juridisch, fiscaal en financieel gebied is daarom essentieel, vooral tijdens de due diligence.

Alleen met de steun van ervaren advocaten en belastingadviseurs kun je ervoor zorgen dat je aan je due diligence-verplichtingen voldoet. Of u nu koper of verkoper bent, als advocatenkantoor gespecialiseerd in vennootschaps- en belastingrecht bieden wij uitgebreid advies vanaf de planningsfase tot de ondertekening van de koopovereenkomst. Wij ontwikkelen een op maat gemaakte due diligence checklist voor uw bedrijfsovername.

INTENTIEVERKLARING TEAM

NL

Neem contact op

Hoe kunnen wij contact met u opnemen?

Neem contact op

Hoe kunnen wij contact met u opnemen?