Intentieverklaring (LOI)
voor bedrijfsovernames 

De intentieverklaring (LOI) is een belangrijke mijlpaal in een bedrijfsovername. Dit document toont de serieuze interesse van de onderhandelende partijen in een M&A-transactie en kan juridisch bindend zijn, afhankelijk van de structuur. Het zorgvuldig opstellen van een LOI is van groot belang omdat het de basisvoorwaarden van de geplande transactie vastlegt.

Als ervaren gespecialiseerde advocaten op het gebied van commercieel en fiscaal recht zijn we ons volledig bewust van de complexiteit van een bedrijfsovername. We gebruiken onze expertise om uw belangen te beschermen en ervoor te zorgen dat aan alle wettelijke vereisten wordt voldaan. Neem nu contact met ons op via e-mail of telefoon.

Wat is een intentieverklaring?

De intentieverklaring is een Intentieverklaring tussen twee of meer onderhandelende partijen. Als de koper en verkoper ondertekenen, wordt de LOI ook wel een memorandum van overeenstemming genoemd. Het is geschikt als startpunt voor complexe onderhandelingen op verschillende zakelijke gebieden, waaronder fusies en overnames (M&A). De LOI dient dit doel, de belangrijkste punten en voorwaarden van een toekomstige koopovereenkomst nader te bepalen. 

In de meeste gevallen is de LOI niet wettelijk bindend. Dit wordt een zachte LOI genoemd. Het kan echter ook in een juridisch bindende vorm worden geformuleerd - als een harde LOI. De LOI wordt meestal gevolgd door een due diligence. 

Inhoud van de intentieverklaring

Er is geen gestandaardiseerde Voorbeeld intentieverklaringomdat de inhoud varieert afhankelijk van de specifieke omstandigheden en belangen van de partijen. In wezen bevat een LOI echter altijd de volgende structuren: 

 • Voorwerp van aankoopDe LOI bevat belangrijke details over het object van aankoop. In het geval van een asset deal wordt bijvoorbeeld informatie over grond, gebouwen of machines opgenomen. 
 • Aankoopprijs en financieringDe LOI bevat meestal informatie over de berekening van de aankoopprijs en eventuele aanpassingen van de aankoopprijs. Het kan ook betalingsmodaliteiten en financieringsopties bevatten. 
 • TransactiestructuurEen beschrijving van de voorgenomen transactie maakt deel uit van elke LOI, inclusief het type transactie (bijv. fusie, overname), timing, reikwijdte en materiële voorwaarden. Eventuele voorbehouden kunnen worden opgenomen. 

ONTWERPOPTIES: "ZACHTE" EN "HARDE" INTENTIEVERKLARING

Zoals gezegd kan de intentieverklaring worden afgegeven als een niet-bindende of bindende variant - d.w.z. als een "zachte" of "harde" LOI. Maar wat betekent dit in detail?

ZACHTE INTENTIEVERKLARING

Een zachte intentieverklaring wordt gesloten tussen de partijen zonder de intentie om wettelijk gebonden te zijn. Het legt dus geen bindende verplichtingen op om de transactie uit te voeren. Een soft LOI is in wezen een documentatie van de eerste onderhandelingsresultaten en dient als uitgangspunt voor verdere onderhandelingen en het opstellen van een definitieve koopovereenkomst. 

Ondanks het niet-bindende karakter is het belangrijk om de formulering in de soft LOI zorgvuldig te kiezen, omdat deze de onderhandelingsruimte en de relatie tussen de partijen kan beïnvloeden. Daarnaast kan een zachte LOI verwijzen naar juridisch bindende bepalingen, zoals een in de tijd beperkte exclusiviteitsclausule. 

Inhoud van de intentieverklaring

Harde intentieverklaring

Een harde intentieverklaring is een rechtsgeldige voorlopige overeenkomst die een juridisch bindende verplichting vastlegt tussen koper en verkoper. Een harde LOI geeft recht op het sluiten van de koopovereenkomst. 5 

Om het contract rechtsgeldig te laten zijn, moet er zekerheid en overeenstemming zijn over de minimale elementen van het contract (essentiala negotii). Naast het voorwerp van de aankoop en de aankoopprijs omvat dit ook alle andere bijkomende punten die door beide partijen als essentieel worden beschouwd. 

De eis van zekerheid kan echter worden opgeschort als in plaats daarvan een recht om de prestatie te bepalen wordt verleend. Dit betekent dat de ene partij de andere of een derde partij toestaat om een bepaald punt met terugwerkende kracht te bepalen. Dit kan bijvoorbeeld een marktprijs zijn die geldt op het moment van aankoop of de afhankelijkheid van bepaalde inhoud van een toekomstige balansdatum. 

Bovendien moet de harde LOI mogelijk worden geformaliseerd als hetzelfde geldt voor de latere koopovereenkomst van het bedrijf. De voorlopige overeenkomst voor de aankoop van onroerend goed zou bijvoorbeeld notarieel bekrachtigd moeten worden omdat de aankoop zelf ook notarieel bekrachtigd moet worden om rechtsgeldig te zijn. 

Toepassing van de "harde" LOI in de praktijk

Omdat de intentieverklaring voorafgaat aan de due diligence (bedrijfswaardering), wordt de bindende variant in de praktijk zelden gebruikt als voorlopige overeenkomst. In dit stadium is veel informatie die cruciaal is voor de bedrijfsovername nog niet beschikbaar. Daarnaast zijn de benodigde goedkeuringen van aandeelhouders of het bestuur vaak nog niet verkregen. 

Als aan alle voorwaarden is voldaan en alle belangrijke informatie is verkregen, kan het koopcontract in principe direct worden gesloten. Indien nodig kan een uitgesteld nakomingseffect worden afgesproken. Dit betekent dat er zelden een harde intentieverklaring nodig is. 

Een voorlopige overeenkomst kan echter nuttig zijn voor zeer complexe verkopen als er nog niet op alle punten overeenstemming is bereikt, maar de realisatie van de transactie al wel vaststaat. Op deze manier kunnen reeds bereikte onderhandelingsposities worden veiliggesteld. 

Voorbeeld

De volgende voorbeelden kunnen worden gedefinieerd als onderdeel van een voorlopige overeenkomst of binnen een zachte LOI als juridisch bindende voorschriften: 6 

 • ZorgvuldigheidAls op het moment van de LOI de taken die voortvloeien uit een due diligenceonderzoek al bekend zijn, kunnen de periode en de reikwijdte daarvan bindend worden gespecificeerd in de LOI. 
 • VertrouwelijkheidGeheimhoudingsbepalingen maken vaak deel uit van een LOI. Om ervoor te zorgen dat gevoelige informatie tijdens de onderhandelingen wordt beschermd, kan een geheimhoudingsovereenkomst* worden opgesteld. 
 • Niet-wervingsclausuleVerkopers willen zich vaak beschermen tegen het wegkapen van essentiële werknemers. In de praktijk zijn dergelijke clausules echter meestal niet effectief, omdat het moeilijk te bewijzen is of er sprake is van stroperij of een eenvoudige sollicitatie. 
 • OpsplitsingsvergoedingOm de exclusiviteit van de contractonderhandelingen te garanderen, wordt een boete overeengekomen als de onderhandelingen binnen een bepaalde periode worden afgebroken. Dit moet notarieel worden vastgelegd om effectief te zijn. 
 • Uitsluiting van concurrentieDe LOI kan clausules bevatten die stellen dat de doelvennootschap geen andere aanbiedingen zal overwegen of bespreken tijdens de onderhandelingen. 

* NDA: geheimhoudingsovereenkomst 

Een geheimhoudingsovereenkomst is een vertrouwelijkheidsovereenkomst tussen twee of meer partijen. Het belangrijkste doel van een NDA is ervoor te zorgen dat gevoelige informatie die tijdens onderhandelingen wordt uitgewisseld, niet zonder toestemming openbaar wordt gemaakt of wordt gebruikt. Door een contractuele boete op te leggen, kunnen claims voor niet-naleving gemakkelijker worden afgedwongen. Een NDA kan deel uitmaken van een harde LOI. Het is echter raadzaam om de NDA apart af te sluiten om formele ongeldigheid te voorkomen. Bovendien kan een afzonderlijke NDA parallel aan een zachte LOI bestaan. 

Wanneer heeft een intentieverklaring zin?

De volgende voorbeelden kunnen worden gedefinieerd als onderdeel van een voorlopige overeenkomst of binnen een zachte LOI als juridisch bindende voorschriften: 6 

 • Vroege onderhandelingsfaseEen intentieverklaring biedt een formeel kader om de belangen van alle partijen te presenteren, vooral in de vroege stadia van de onderhandelingen. 
 • PrijsklasseEen belangrijk voordeel van de LOI is dat het de basisparameters van de transactie vastlegt, inclusief de aankoopprijs. Dit schept duidelijkheid over de financiële aspecten van de transactie. 
 • BeveiligingDe LOI documenteert de basisovereenkomst over het aankoopbelang. Dit creëert zekerheid op psychologisch niveau en vermindert de onzekerheid. 
 • PlanningGezamenlijke overeenstemming over een tijdschema zorgt ervoor dat het tempo van de transactie bij alle partijen past. Het risico op mislukking door vertragingen wordt verminderd. 

Zijn er juridische en financiële risico's?

Een zachte intentieverklaring brengt geen juridische risico's met zich mee met betrekking tot de bedrijfsovername. Alle betrokken partijen moeten zich echter houden aan exclusiviteitsclausules, geheimhoudingsovereenkomsten en soortgelijke overeenkomsten die in de LOI zijn opgenomen. Een recht op compensatie of vergoeding van kosten als de onderhandelingen worden afgebroken, ontstaat alleen als een overeenkomstige verbrekingsvergoeding is overeengekomen en notarieel is vastgelegd. 

Een harde LOI brengt dezelfde juridische verplichtingen en financiële risico's met zich mee als een echte koopovereenkomst. 

Kosteneenheid

De kosten voor een intentieverklaring worden over het algemeen gedragen door de respectieve contractpartijen zelf, zelfs als er geen koopovereenkomst wordt gesloten. Dit geldt ook voor de advieskosten die voortvloeien uit het due diligence-proces. 

Conclusie en onze rol als M&A-advocaten

De intentieverklaring is een geweldige manier om belangrijke aspecten van een bedrijfsovername vast te leggen zonder flexibiliteit te verliezen. Vooral in het geval van latere meningsverschillen helpt het document om de oorspronkelijke basis van de argumentatie te onthouden. Daarom is het des te belangrijker dat jouw belangen op de juiste manier worden weergegeven in de LOI - en dat is precies waar wij voor zijn. 

Wij kennen de best practices in fusies en overnames en passen ze in uw voordeel toe. U kunt vertrouwen op onze uitgebreide ervaring met bedrijven van elke omvang. We adviseren kopers en verkopers vanaf de intentieverklaring via de NDA en specifieke transactievoorwaarden tot aan de koopovereenkomst. 

INTENTIEVERKLARING TEAM

NL

Neem contact op

Hoe kunnen wij contact met u opnemen?

Neem contact op

Hoe kunnen wij contact met u opnemen?