Notaris
voor de koopovereenkomst van het bedrijf 

Notarisatie is niet voor elke bedrijfsaankoop nodig, maar kan wel onder bepaalde voorwaarden verplicht zijn. Hoe ziet de juridische situatie er in detail uit? Welke rol spelen het type transactie en het type bedrijf? En welke taken neemt de notaris op zich bij het kopen van een bedrijf? Om deze vragen te beantwoorden, zullen we eerst kijken naar de verschillende soorten fusies & overnames en vervolgens de taken van de notaris toelichten. 

In sommige gevallen kun je de kosten van een notaris besparen als je een bedrijf koopt. Je hebt echter altijd fiscaal en juridisch advies nodig. Je kunt rekenen op een ervaren partner voor fiscaal recht, arbeidsrecht en handels- en vennootschapsrecht. Wij zorgen ervoor dat uw zakelijke transacties in uw belang verlopen en dat alle juridische aspecten zorgvuldig worden overwogen.

Notarisatieplicht

In principe gelden er geen wettelijke vormvereisten voor de aankoop van een bedrijf in Duitsland. Notarisatie is daarom niet automatisch verplicht. Het type transactie kan echter leiden tot een notarisplicht. We maken onderscheid tussen 4

Hiervoor is er de aandelentransactie en de activatransactie. Terwijl individuele activa worden overgedragen in een asset deal, heeft de share deal betrekking op aandelen van het bedrijf. 

A) Aandelenhandel

In het geval van een aandelentransactie is notariële verlijden verplicht als de doelvennootschap een GmbH of UG is. De achtergrond hiervan is de verplichte cessie krachtens artikel 15 (3) GmbHG en de verplichting krachtens het verbintenissenrecht krachtens artikel 15 (4) GmbHG. Beide vereisen dat de koopovereenkomst notarieel wordt vastgelegd. Dit geldt ook voor opties, koopaanbiedingen en soortgelijke vervreemdingen. Deze moeten ook notarieel bekrachtigd worden om rechtsgeldig te zijn. Volgens het Federale Hof van Justitie is dit bedoeld om de handel in GmbH aandelen te bemoeilijken. Notariële verlijding maakt het ook gemakkelijker om aandelenoverdrachten te bewijzen.

ASPECTEN
 • Type overeenkomstShareovereenkomst met GmbH of UG
 • NotarisatieplichtVolgens § 15 lid 3 & 4 GmbHG
 • SpoedbeveiligingNotaris: De notaris adviseert beide partijen over de juridische gevolgen en risico's. Dit voorkomt voortijdige en ondoordachte beslissingen. Dit voorkomt voorbarige en ongeïnformeerde beslissingen.
 • Bewijs vergemakkelijkenAlle overeenkomsten worden geacht te zijn verduidelijkt door het zegel van de notaris. Elke latere verwijzing naar onduidelijkheden is ongeldig.
 • Kosten en benodigde tijdTijdrovend en kostbaar, maar juridisch gerechtvaardigd
 • Inschrijving in het handelsregisterDe vereiste inschrijving in het handelsregister kan alleen door een notaris worden gedaan. Noodzakelijk voor veranderingen zoals verandering van management, verandering van rechtsvorm, verandering van statutaire zetel, verandering van aandeelhouder en wijziging van de aandeelhoudersovereenkomst.

B) Activaovereenkomst

Notariële bekrachtiging kan ook vereist zijn voor een asset deal - als een eigendom gelegen op Duits grondgebied deel uitmaakt van de transactie. In overeenstemming met Sectie 311b BGB moet de overdracht van het eigendom notarieel worden vastgelegd.

Dit geldt overigens ook als een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met bijbehorend onroerend goed wordt overgedragen. De aangifte van overdracht in het kadaster kan alleen worden gedaan door een notaris. Daarnaast moet de notariële 5

Notariële akte is vereist als de aandelen van een GmbH of UG moeten worden vervreemd als onderdeel van de activatransactie in overeenstemming met Artikel 15 GmbHG. 

Er is geen algemene notariële vereiste voor activatransacties als de over te dragen activa uitdrukkelijk en onomstotelijk zijn vermeld in de koopovereenkomst.

Een catch-all clausule, waarbij alle activa van de verkoper ineens worden overgedragen, maakt notarisering echter verplicht in overeenstemming met Sectie 311b (3) BGB. In deze context betekent forfaitair dat het volledige vermogen van de verkoper wordt overgedragen. De achtergrond hiervan is de waarschuwingsfunctie van de notarisplicht. Op deze manier wordt de verkoper beschermd tegen een lichtzinnige verkoop van zijn activa. </span

ASPECTEN
 • Type overeenkomstActivadeal
 • NotarisatieplichtNiet duidelijk voorgeschreven door de wet/li>
 • Noodzaak van betrokkenheid van notarisNiet verplicht, vaak weggelaten om kosten te besparen
 • Uitzonderingen op betrokkenheid van de notarisWanneer individuele materiële of immateriële activa worden verkocht, bijvoorbeeld machines, apparatuur of klant- en leverancierscontracten.
 • Risico's zonder betrokkenheid van de notarisIndien nodig kan de hele juridische transactie ongeldig zijn zonder notaris (catch-all clause). De verkoper zou de overgedragen items kunnen terugvorderen, maar zou dan ook de aankoopprijs moeten terugbetalen.

c) AG, KG, OHG en GbR

Aandelen in een naamloze vennootschap (AG) en deelnemingen in een GbR, KG, OHG, coöperatie of vereniging kunnen in Duitsland zonder notariële akte worden overgedragen. Als onroerend goed en eigendom in het spel komen, moet een notaris worden geraadpleegd in overeenstemming met Sectie 311b BGB.

Taken van de notaris

Een contract gesloten als onderdeel van een fusie- en overnametransactie wordt ook wel ondertekening genoemd. Een notaris maakt van de ondertekening een gereguleerd proces. Hij controleert het contract vanuit een onafhankelijk perspectief en zorgt ervoor dat alle wettelijke regels worden nageleefd. Daartoe onderhoudt hij contacten met de contractpartijen. 

Op de dag van ondertekening moet worden gecontroleerd of de deelnemende personen echt zijn en het recht hebben om het contract te sluiten. Volgens de Wet op het witwassen van geld moet de notaris controleren of er andere partijen zijn met een economisch belang achter de contracterende partijen.

Voor Duitse bedrijven kan de notaris alle relevante informatie vinden in het handelsregister. In het geval van buitenlandse bedrijven kan het langer duren om de identiteit te bewijzen. Corresponderende documenten moeten worden voorzien van een apostille om als wettelijk bindend te worden beschouwd. Onder bepaalde omstandigheden kunnen ook notariële vertalingen nodig zijn.

Wie betaalt de notariskosten bij de verkoop van een bedrijf?

In de regel draagt de koper de notariskosten en kan hij de notaris dienovereenkomstig kiezen. De notariskosten zijn voornamelijk gebaseerd op de waarde van het onroerend goed. Je kunt de geschatte kosten bekijken in de tariefcalculator. Normaal gesproken wordt een tarief van 2,0 toegepast.

Het maximumbedrag voor de objectwaarde is momenteel 60 miljoen euro. Dit resulteert in 53.170,00 euro (plus btw) aan notariskosten. Als het maximumbedrag niet wordt bereikt, kan notarisering in een vreemde taal leiden tot een verhoging van de transactiewaarde met 30 %. Het overeenkomen van een rechtskeuzeclausule die niet slechts declaratoir is, leidt ook tot een verhoging van de transactiewaarde met 30 %.

Documentaire volledigheid bij de overname van een bedrijf en bijkomende overeenkomsten

Naast de koopprijs en een duidelijke omschrijving van het voorwerp van aankoop, moet de notariële akte alle afspraken bevatten die onlosmakelijk verbonden zijn met de koopovereenkomst. Hieronder vallen garanties die moeten worden verstrekt op basis van een due diligence-onderzoek, zelfs voordat de transactie is voltooid. Of nevenovereenkomsten ook notarieel moeten worden vastgelegd, hangt af van de respectieve inhoud.

a) Waardering van de onderneming

De bedrijfswaardering kan bijvoorbeeld gebaseerd zijn op de gekapitaliseerde winstwaarde, de nettovermogenswaarde of een vergelijking met soortgelijke bedrijven. De reden voor latere geschillen is vaak de earn-out clausule. Dit betekent dat een deel van de aankoopprijs gebaseerd is op de toekomstige prestaties van het bedrijf. Het is verstandig om dit op te nemen in de notariële akte.

b) Financieringsverplichtingen

Aangezien de koopovereenkomst over het algemeen niet afhankelijk wordt gemaakt van een financieringstoezegging van een specifieke instelling, hoeven financieringstoezeggingen van derden (equity commitment letters) niet notarieel te worden vastgelegd.

c) W&I-verzekering

Voor een garantie- en schadeverzekering die door de koper wordt afgesloten, is normaal gesproken ook geen notariële akte vereist. Anders zou de ongeldigheid van de verzekeringsovereenkomst de geldigheid van de koopovereenkomst beïnvloeden. 

d) Regelgeving

Antitrustgoedkeuringen, bepalingen van de Foreign Trade and Payments Act en andere regelgevende bepalingen kunnen relevant worden voor de afronding van een bedrijfsovername en vereisen in sommige gevallen notariële bekrachtiging. 

Koopovereenkomsten van het bedrijf en de toestemming van de aandeelhouders

De goedkeuring van de aandeelhouders of de aandeelhoudersvergadering is meestal doorslaggevend voor de geldigheid van een koopovereenkomst van een bedrijf. 

 • GbRDe toestemming van alle aandeelhouders is vereist als de verkoop niet in de statuten is geregeld en het extern herkenbare doel van het bedrijf overschrijdt. 
 • GmbH: De toestemming van de aandeelhoudersvergadering is vereist als de verkoop van het bedrijf wordt beschouwd als een buitengewone transactie.
 • AG of KgaADe goedkeuring van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders moet worden verkregen als de verkoop een fundamentele structurele verandering met zich meebrengt of niet langer kan worden geëxploiteerd zonder deze goedkeuring. 
 • oHG of KGVoor de verkoop van materiële activa is de toestemming van de vennoten vereist. In het geval van een buitengewone transactie is ook de toestemming van alle commanditaire vennoten vereist. 

Conclusie: De notaris - een belangrijke steun bij de verkoop van een bedrijf

Notarisatie bij de aankoop van een bedrijf kost tijd en geld. Als er al aanzienlijke middelen zijn geïnvesteerd in fiscaal en juridisch advies, is het beter om deze extra kosten te vermijden. Dit is echter vaak niet mogelijk, omdat notarisering in veel gevallen verplicht is. 

En zelfs als de notaris vrijwillig kan worden geraadpleegd, moet hij niet worden weggelaten. Notarieel advies wordt gegeven vanuit een onafhankelijk perspectief en biedt extra zekerheid dat de contractdocumenten die door advocaten zijn opgesteld, waterdicht zijn. 

 

Win professioneel advies in bij Reef Legal

Bij het kopen van een bedrijf is het gebruikelijk om met behulp van advocaten en belastingadviseurs te onderhandelen over de koopovereenkomst. Dit is de enige manier om ervoor te zorgen dat alle juridische en fiscale aspecten correct in kaart worden gebracht. De volgende stap is naar de notaris gaan, die ook de details van de overeenkomst controleert. 

Bij Reef Legal bieden we u deskundige ondersteuning vanaf de planning van uw fusie- en overnametransactie tot de ondertekening van het contract. Koper of verkoper - wij behartigen uw belangen en ontwikkelen een oplossing op maat. 

Notarisatieteam
voor bedrijfsovernames

NL

Neem contact op

Hoe kunnen wij contact met u opnemen?

Neem contact op

Hoe kunnen wij contact met u opnemen?